බෙල්විං යන්ත්‍රය

 • IDE (Electric Pipe Beveling Machine)

  IDE (විදුලි පයිප්ප බෙලිං මැෂින්)

  බෙලිං යන්ත්රය අභ්යන්තර විස්තාරණ වර්ගය සහ බාහිර කලම්ප වර්ගය ලෙස බෙදා ඇත. විවිධ කෝණ අවශ්‍යතා සහිත ලෝහ පයිප්ප කෙළවරේ කැඩුණු හා පැතලි මතුපිට සැකසීම සඳහා එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වේ. අවශ්‍යතා අනුව එය U, V සහ අනෙකුත් ජ්යාමිතික හැඩතල වලට සැකසිය හැකිය.

 • IDP (Pneumatic Pipe Beveling Machine)

  IDP (වායුමය නල බෙලිං යන්ත්‍රය)

  බෙලිං යන්ත්රය අභ්යන්තර විස්තාරණ වර්ගය සහ බාහිර කලම්ප වර්ගය ලෙස බෙදා ඇත. විවිධ කෝණ අවශ්‍යතා සහිත ලෝහ පයිප්ප කෙළවරේ කැඩුණු හා පැතලි මතුපිට සැකසීම සඳහා එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වේ. අවශ්‍යතා අනුව එය U, V සහ අනෙකුත් ජ්යාමිතික හැඩතල වලට සැකසිය හැකිය.

 • ODM (OD-Mounted Electric Pipe Cutting And Beveling Machine)

  ODM (OD- ​​සවිකර ඇති විදුලි පයිප්ප කැපීම සහ බෙල්විං යන්ත්‍රය)

  බෙලිං යන්ත්රය අභ්යන්තර විස්තාරණ වර්ගය සහ බාහිර කලම්ප වර්ගය ලෙස බෙදා ඇත. විවිධ කෝණ අවශ්‍යතා සහිත ලෝහ පයිප්ප කෙළවරේ කැඩුණු හා පැතලි මතුපිට සැකසීම සඳහා එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වේ. අවශ්‍යතා අනුව එය U, V සහ අනෙකුත් ජ්යාමිතික හැඩතල වලට සැකසිය හැකිය.

 • ODP (OD-Mounted Pneumatic Pipe Cutting And Beveling Machine)

  ODP (OD- ​​සවිකර ඇති වායුමය නල කැපීම සහ බෙල්විං යන්ත්‍රය)

  බෙලිං යන්ත්රය අභ්යන්තර විස්තාරණ වර්ගය සහ බාහිර කලම්ප වර්ගය ලෙස බෙදා ඇත. විවිධ කෝණ අවශ්‍යතා සහිත ලෝහ පයිප්ප කෙළවරේ කැඩුණු හා පැතලි මතුපිට සැකසීම සඳහා එය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා වේ. අවශ්‍යතා අනුව එය U, V සහ අනෙකුත් ජ්යාමිතික හැඩතල වලට සැකසිය හැකිය.