ස්වයංක්‍රීය කුඩා පයිප්ප වෙල්ඩින් යන්ත්‍රය

  • Closed type welding head

    සංවෘත වර්ගයේ වෙල්ඩින් හිස

    එය කුඩා පයිප්ප වෑල්ඩින් සඳහා සුදුසු TIG (GTAW) වෙල්ඩින් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරයි. එය සංවෘත වෙල්ඩින් හිස සහ විවෘත වෙල්ඩින් හිස ලෙස බෙදා ඇත, ඔබට එහි නල විෂ්කම්භය අනුව සුදුසු යන්ත්‍රයක් තෝරා ගත හැකිය.

  • Open type welding head

    විවෘත වර්ගයේ වෙල්ඩින් හිස

    එය කුඩා පයිප්ප වෑල්ඩින් සඳහා සුදුසු TIG (GTAW) වෙල්ඩින් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරයි. එය සංවෘත වෙල්ඩින් හිස සහ විවෘත වෙල්ඩින් හිස ලෙස බෙදා ඇත, ඔබට එහි නල විෂ්කම්භය අනුව සුදුසු යන්ත්‍රයක් තෝරා ගත හැකිය.